محصولات

Farmitech Hardware
سامانه فارمیتک
NewDiyar site
سامانه نودیار
imzi
سامانه ایمزی
TranzApp
سامانه ترانزپ
Industrrial Gateway
گیت ‏وی صنعتی اینترنت اشیا
TranzApp-scaled2
گیت وی ساختمانی اینترنت اشیا
LoRa-WiFi controller
کنترلر تجهیزات اینترنت اشیا (LoRa/WiFi)
LoRa-WiFi controller
کنترلر تجهیزات اینترنت اشیا (WiFi)